top of page
bgImage

Bērnudārzs "Maziņš kā jūra" - vīzija, misija un filozofija

Vīzija

“Maziņš kā jūra’’ ir pirmsskola, kurā tiek nodrošināta gan aizraujoša nodarbību programma, gan mīlestības pilna un gādīga vide, kurā augstu vērtēta tiek katra bērna personība, veicināta pozitīva pašapziņa un uz savstarpēju cieņu balstīta sadarbība.

Šajā pirmsskolā realizējam tās pedagoģiskās idejas un principus, kurus mēs, dibinātāji un skolotāji, esam izmantojuši un ar labiem rezultātiem pārbaudījuši savā darbā. 

Misija

  • nodrošināt katram bērnam viņa individuālo spēju un potenciāla pilnvērtīgai attīstībai piemērotu mācību veidu un metodes;

  • nodrošināt katram bērnam kvalitatīvas pirmsskolas izglītības ieguves iespējas pozitīvā, labvēlīgā mācību vidē;

  • veicināt bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas darbinieku sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu pasaulē.

Filozofija

Pirmsskolas nosaukumā ar autora atļauju esam izmantojuši rindu no Pētera Brūvera dzejoļa ”Maziņš kā jūra”, kas pauž domu, ka šķietami mazais ietilpina sevī Visumu. 

Dzejoļa ideja atspoguļo mūsu filozofisko koncepciju un attieksmi pret bērnu kā līdzvērtīgu pieaugušajiem, patstāvīgu personību, kurā jau no dzimšanas ielikts milzīgs potenciāls. Katram cilvēkam viņa unikālās rakstura iezīmes, talanti un spējas dotas, lai izkoptu tās un sekotu savam aicinājumam, realizētu sevi, savu dzīves sūtību. 

Mēs uzskatām, ka skolotāja galvenais uzdevums ir palīdzēt bērnam atklāt pašam sevi, noticēt saviem spēkiem un likt tos lietā. Apzinoties savu vienreizību, bērns mācās arī iepazīt, ka unikāla, brīnumaina pasaule ir ne tikai viņš pats - tādi ir arī citi bērni, jebkurš cilvēks, jebkura dzīva būtne.

SIA ''Skolmeistars''  Bērnudārzs "Maziņš kā jūra" - vīzija, misija un filozofija
bottom of page