top of page

''Maziņš kā jūra'' dibinātāji

Pirmsskolu "Maziņš kā jūra" 2009. gadā nodibināja SIA "Skolmeistars", kuras sastāvā šobrīd ir Arita Lauka, Baiba Anna Jurjāne un Daina Kazāka. Katrs dibinātājs pirmsskolas izveidē ieguldījis savā profesijā iegūto kompetenci un pieredzi. 


Mag.paed. Arita Lauka ir pirmsskolas, sākumskolas un angļu valodas skolotāja, Starptautiskā Bakalaurāta pirmsskolas un sākumskolas programmas trenere, skolotāju tālākizglītības programmu autore un lektore ar vairāk nekā 38 gadu pedagoģiskā, metodiskā un administratīvā darba pieredzi pirmsskolās un sākumskolās.
Mag.paed. (Kanāda, ASV) Baiba Anna Jurjāne ir sākumskolas skolotāja, skolotāju tālākizglītības programmu autore un lektore ar 38 gadu pedagoģiskā un metodiskā darba pieredzi.


Daina Kazāka ir projektu vadītāja ar darba pieredzi finansējuma piesaistē, starptautiskajā tirdzniecībā, marketingā, personāla vadībā starptautiskos un vietējos uzņēmumos, kā arī valsts iestādēs un nevalstiskās organizācijās.

SIA „Skolmeistars” darbojas ar mērķi sekmēt un attīstīt progresīvas tendences Latvijas pirmsskolas un sākumskolas izglītībā iekļaujošas sabiedrības kontekstā. Uzsākot šo pirmsskolu, galvenais mērķis bija izveidot mūsdienīgu mācību iestādi, kurā varētu realizēt dibinātāju idejas un gadu gaitā uzkrāto pozitīvo pieredzi. Šī pieredze tiek izmantota ne tikai tiešajā skolotāju darbā, bet arī izdodot mācību materiālus un rīkojot pieredzes apmaiņas seminārus dažādās Latvijas skolās un pirmsskolās. Arita un Baiba pamatoti iemantojušas gan cieņu un autoritāti profesionālajā vidē, gan atzinīgus vārdus un pateicību no bērniem un viņu vecākiem. 
 

Mēs, “Maziņš kā jūra” dibinātāji un skolotāji, apzināmies, cik svarīgi vecākiem ir pareizi izvēlēties savam bērnam vispiemērotāko mācību iestādi jebkurā viņa dzīves posmā. Tas reizē ir gan sarežģīts, gan ļoti atbildīgs lēmums. Īpaši svarīga šī izvēle ir jaunākajā vecumā, kad bērns ir pavisam maziņš un sper savus pirmos soļus ārpus "vecāku ligzdas". Tas, kāda veidosies bērna pirmā pieredze saskarsmē ar skolotājiem, skolotāju palīgiem un citiem pirmsskolas darbiniekiem būtiski ietekmēs viņa turpmākās mācību gaitas un turpmāko dzīvi. Dominējošie priekšstati par sabiedrību, par mācīšanos, par attiecībām bērnam bieži vien veidojas tieši pirmsskolā.

Mēs uzskatām par savu pienākumu un atbildību palīdzēt vecākiem izdarīt pareizo izvēli tieši savam bērnam. Mums ir svarīgi zināt vecāku domas, arī bažas vai šaubas. Mēs esam patiesi ieinteresēti, lai vecāki saņemtu visu nepieciešamo informāciju un atbildes uz jautājumiem, kas skar bērna mācīšanos un attīstību. Iedrošinām vecākus regulāri komunicēt ar skolotājām. Mēs augstu novērtējam vecāku uzticēšanos par saviem un sava bērna pirmajiem sabiedrotajiem šajā ceļā izvēloties mūs!
 

bottom of page