top of page
bgImage

Bērnudārzs "Maziņš kā jūra" - sadarbība ar vecākiem

Saredzēt bērnā personību, respektēt to un pavērt ceļu tās vispusīgai attīstībai - tie ir galvenie mērķi, kurus gribam sasniegt kopā ar bērnu vecākiem.

Regulāra sazināšanās un sadarbība starp vecākiem un pirmsskolu palīdzēs mums šos mērķus sasniegt. Sazināties varam gan tiekoties ikdienā, vecāku sapulcēs un pasākumos, gan sazvanoties vai sazinoties pa e pastu. Katra mēneša sākumā vecāki saņem e-pasta ziņu par pirmsskolas  aktualitātēm.

Divas reizes gadā tiek rīkotas bērna, vecāku, skolotāja individuālās portfolio sanāksmes, lai iepazītos ar bērna darbu izlasi, pārrunātu bērna attīstību, kā arī lai atbildētu uz vecākus interesējošiem jautājumiem. Šīs sarunas ir iespēja kopīgi dalīties ar informāciju par bērna mācību darbību, priecāties par sasniegumiem un izvirzīt pozitīvus mērķus. Tā ir iespēja bērnam un vecākiem piedalīties izglītošanās procesā un uzņemties atbildību. Vecākiem ir iespēja pozitīvi atbalstīt bērnu un aktīvi piedalīties sarunās, uzdodot jautājumus, apspriežot problēmas un palīdzot izvirzīt mērķus. Gatavojoties šīm sarunām un prezentējot savus darbus, bērni iemācās pašvērtējumu, iegūst savas darbības novērtējumu un izprot tās nozīmīgumu. Bērns attīsta sazināšanās, prezentācijas un kritiskās domāšanas prasmes.

Vecākiem ir iespēja apmeklēt mūsu organizētās radošās darbnīcas un mācību seminārus. Vecāki atzinīgi novērtē ikmēneša sarunas ar skolas un ģimenes psiholoģi, sistēmisko psihoterapeiti un jogas pasniedzēju Solvitu Mētru par sistēmai bērns – pirmsskola - ģimene aktuālo un svarīgo, pārrunājot to gan teorētiski, gan praktiski. Solvita atbalsta visas šīs sistēmas daļas, jo sadarbojas gan ar bērniem, gan skolotājiem, gan vecākiem.

Kā sabiedrisks padomdevējs pirmsskolā ir izveidota pirmsskolas padome. To, atklāti balsojot, ievēl pirmsskolas bērnu vecāki, dibinātāji un darbinieki. Kopsapulce nosaka padomes skaitlisko sastāvu un pilnvaru laiku. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka pirmsskolas padomes nolikums (glabājas pirmsskolā).

SIA ''Skolmeistars''  sadarbība ar vecākiem
bottom of page