top of page

Sadarbība ar vecākiem

c6655a_67f5f0f4f359486d9a47a7e8aae2c0ee~mv2.jpg

Saredzēt bērnā personību, respektēt to un pavērt ceļu tās vispusīgai attīstībai - tie ir galvenie mērķi, kurus gribam sasniegt kopā ar bērnu vecākiem. Regulāra sazināšanās un sadarbība starp vecākiem un pirmsskolu palīdz mums šos mērķus sasniegt. Sazināties varam gan tiekoties ikdienā, vecāku sapulcēs un pasākumos, gan sazvanoties vai sazinoties pa e-pastu

Divas reizes gadā notiek bērna, vecāku, skolotāja individuālās sarunas, lai pārrunātu bērna attīstību, iepazītos ar bērna darbu izlasi, kā arī lai atbildētu uz vecākus interesējošiem jautājumiem. Šīs sarunas ir iespēja kopīgi dalīties ar informāciju par bērna mācību darbību, priecāties par sasniegumiem un izvirzīt pozitīvus mērķus. Tā ir iespēja bērnam un vecākiem piedalīties izglītošanās procesā un uzņemties atbildību. Vecākiem ir iespēja pozitīvi atbalstīt bērnu un aktīvi piedalīties sarunās, uzdodot jautājumus, apspriežot problēmas un palīdzot izvirzīt mērķus. Gatavojoties šīm sarunām un prezentējot savus darbus, bērni iemācās pašvērtējumu, iegūst savas darbības novērtējumu un izprot tās nozīmīgumu. Bērns attīsta sazināšanās, prezentācijas un kritiskās domāšanas prasmes.

Kā sabiedrisks padomdevējs pirmsskolā ir izveidota pirmsskolas padome. To, atklāti balsojot, ievēl pirmsskolas bērnu vecāki, dibinātāji un darbinieki. Kopsapulce nosaka padomes skaitlisko sastāvu un pilnvaru laiku. Tās izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka pirmsskolas padomes nolikums (glabājas pirmsskolā). 
 

bottom of page