top of page

Pirmsskolas programma

Mūsu prioritāte ir cilvēks, viņa personība, potenciāls un dzīves uzdevums

Mūsu pirmsskolā tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas licencēta (Licences Nr.V-7717 no 03.12.2014.) pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111), kuras īstenošanas mērķis ir veicināt bērna vispusīgu attīstību un veselības nostiprināšanu, kā arī nodrošināt sagatavošanos pamatizglītības ieguvei.

Noteikumi par valsts Pirmsskolas izglītības vadlīnijām (MK noteikumi Nr.716 no 21.11.2018.) nosaka, ka Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām tiek īstenoti uzdevumi:

  • sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;

  •  attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;

  • attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;

  • veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte;

  • nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Mācību jomas 

Rotaļnodarbību saturs tiek plānots tā, lai attīstītu prasmes un zināšanas, veidot izpratni šādās mācību jomās: sociālā un pilsoniskā, dabaszinību, valodu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā.

Mācību jomās plānoto sasniedzamo rezultātu apguve visbiežāk notiek integrēti jeb apvienoti. Parasti vienojošais ir ikmēneša izziņas temats. Katru mēnesi pirmsskolā pētām kādu bērniem nozīmīgu un vecumam atbilstošu tematu, kas ir saistīts ar tā brīža gadalaiku, tautas tradīcijām, pārmaiņām dabā vai īpašu notikumu sabiedrības dzīvē. Piemēram, kādā oktobrī jaunākie bērni pētīja rudeni, bet vecākie bērni īpašu vērību pievērsa koku izpētei. Gaidot Lieldienas, jaunākie bērni pētīja dzīvniekus, kuri izšķiļas no olām, bet vecākie veica eksperimentus ar olām. Šī mācību gada iespējamos tematus skolotāji jau ir ieskicējuši, bet gala lēmums balstīsies uz bērnu interesēm un pieredzi.

Primārais mērķis pirmsskolas vērtēšanas sistēmai ir atbalstīt bērna mācīšanos. Vēŗtēšanas procesā veidojam atgriezenisko saiti starp bērnu,  vecākiem un skolotājiem, bērna mācīšanās veicināšanai. Vērtēšanai tiek lietotas dažādas metodes, lai veicinātu bērnu darbību un sniegumu, ņemot vērā bērnu individualitāti. Divas reizes gadā tiek rīkotas bērna, vecāku un skolotāju individuālās sarunas, lai pārrunātu bērna sniegumu pirmsskolā, kā arī lai atbildētu uz vecākus interesējošiem jautājumiem. Šajās sarunās izmantojam gan dialoga metodi, gan reflektējošās komandas metodi.

Vērtēšana

Mūsu dokumenti

Pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022. mācību gadu

Pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021. mācību gadu

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība infekcijas slimību gadījumos

Noteikumi COVID ierobežošanai

bottom of page