Mūsu programma

Pieeja mācību procesam

Pieeja mācību procesam ir individualizēta, ņemot vērā katra bērna personību, uztveres veidu un zināšanu apguves tempu. Mēs uzskatām, ka mācīšanās ir dabisks process. Vēlme izzināt, gūt pieredzi cilvēkā ir ielikta no mazotnes, galvenais to nenoslāpēt, ļaut tai izpausties un attīstīties. 

Nodarbības pirmsskolā organizētas tā, lai iedrošinātu bērnu pašam iepazīt un pētīt apkārtējo pasauli, radoši darboties tās izzināšanā gan patstāvīgi, gan sadarbojoties grupā. Pārrunu un diskusiju veidā bērni dalās pieredzē par saviem atklājumiem, savstarpējas cieņas un ieinteresētības gaisotnē mācās, ka katra doma un ideja ir vērā ņemama. Iespējas bērniem darboties patstāvīgi un katram atbilstošā tempā veicina pašdisciplīnu un patstāvību.
Vitāla loma pirmsskolas bērnu mācīšanās pieredzē ir spēlēm un rotaļām, kā arī fantāzijas, iztēles un sajūtu rosināšanai. Mums ir svarīgi, lai bērnam patīk mācību process, lai tas sagādā prieku!

Lai gan šāda veida idejas jau sen pauduši progresīvākie pedagogi (Komenskis, Vigotskis,  Piažē, Montesori, Malaguci, Šteiners u.c.), konsekventa to realizācija praktiskajā pedagoģijā ir pietiekami komplicēta un prasa no skolotājiem papildus psiholoģiski pedagoģiskos resursus un atbildības sajūtu.

Sarunā par dažādām alternatīvām mācību metodēm Latvijas radio 1 raidījums ''Ģimenes studijā'' viesojās pie mums bērnudārzā sižetu varat apskatīt šeit


Pirmsskolas programma

Mūsu pirmsskolā tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas licencēta (Licences Nr.V-7717 no 03.12.2014.) pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111), kas paredz šādus galvenos mērķus: 

• veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo vispusīgu un harmonisku attīstību, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamo iemaņu un prasmju apguvi;
• sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei.

Programmas mērķa sasniegšanai atbilstošie galvenie uzdevumi ir:

• veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām;
• nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;
• attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas; 
• veicināt harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
• nodrošināt psiholoģisku sagatavošanu pamatizglītības apguves sākšanai;
• veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības.


Mācību priekšmeti

Nodarbību saturs veido prasmes un zināšanas šādos mācību priekšmetos: sociālās zinības un ētika, dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, fiziskā izglītība un veselība, mūzika.

Mācību priekšmetu apguve visbiežāk notiek integrēti jeb apvienoti. Parasti vienojošā ir ikmēneša izziņas tēma. Katru mēnesi pirmsskolā pētām kādu bērniem nozīmīgu un vecumam atbilstošu tēmu, kas ir saistīta ar tā brīža gadalaiku, tautas tradīcijām, pārmaiņām dabā vai īpašu notikumu sabiedrības dzīvē. Piemēram, kādā oktobrī mazākie bērni pētīja rudeni,
bet vecākie bērni īpašu vērību pievērsa koku izpētei. Gaidot Lieldienas, mazākie bērni pētīja dzīvniekus, kuri izšķiļas no olām, bet lielākie veica eksperimentus ar olām. Šī mācību gada iespējamās tēmas skolotāji jau ir ieskicējuši, bet gala lēmums balstīsies uz bērnu interesēm un pieredzi.


Vērtēšanas metodes

Primārais mērķis pirmsskolas vērtēšanas sistēmai ir veidot atgriezenisko saiti starp bērnu,  vecākiem un skolotājiem mācību procesā. Vērtēšanai
tiek lietotas dažādas metodes, lai veicinātu bērnu darbību un mācību
rezultātus, ņemot vērā bērnu individualitāti. Divas reizes gadā tiek rīkotas bērna, vecāku un skolotāja individuālās portfolio sanāksmes, lai pārrunātu bērna panākumus pirmsskolā, kā arī lai atbildētu uz vecākus interesējošiem jautājumiem. Šajās sarunās izmantojam gan dialoga metodi, gan reflektējošās komandas metodi, kad vecāki vispirms noklausās divu
pedagogu sarunu par viņu bērna sasniegumiem un attīstības vajadzībām un tad, pēc vēlēšanās, iesaistās sarunā.